Personalutveckling

Det primära målet med personalutvecklingen inom Knorr-Bremse är en behovs- och målgruppsspecifik kvalificering av vår personal. Detta kräver en strukturerad genomgång av styrkorna och förbättringspotentialerna i företaget, kombinerat med en effektiv utformning av de åtföljande förändringsprocesserna.

Ett annat mål är identifiering av chefspotentialer, en fortlöpande bemanningsplanering samt utveckling av ledningskrafterna.

Ett steg vidare!

Det är rubriken på vårt utbildningsprogram.

Utbildning är den viktigaste faktorn för såväl den personliga som den yrkesmässiga utvecklingen. Med vårt utbildningsprogram stödjer vi våra medarbetare i att förbättra sina kunskaper och sin kompetens och att ge dem verktyg för framtida utmaningar. Med målinriktad fortbildning realiserar vi principen om Business Excellence och vill även fortsättningsvis höra till "Best in Class".

Vårt utbildningsprogram omfattar ett brett utbud av seminarier och workshops, bl.a. om social och interkulturell kompetens, språk, projektledning, (broms-)teknik, kvalitet, juridik samt IT- och CAD-kurser.

Chefsutveckling

Här ingår metoder för analys av potentialer (Development Centers, Management Audits) och chefsutvecklingsprogram (Management Promotion Groups) för hela koncernen samt global rekryteringsplanering.

Andra verktyg är regelbundet återkommande ledningsauditeringar och personalens bedömningar av sina överordnade. Integrationen av alla dessa metoder och instrument har som mål att trygga utvecklingen av de interna ledningskrafterna och därmed den fortlöpande interna rekryteringen.

Har Du frågor?

Tel.: +46 46 32 93 50

Ytterligare information

Share