Dataskyddsdeklaration vid behandling av data i enlighet med artikel 13 EU: s allmänna databeskrivningsförordning (GDPR)

Vi, Knorr-Bremse AG (nedan kallat "bolaget") är glada att ni besöker vår hemsida på www.knorr-bremse.se.

I vårt företag är integritet och datasäkerhet väldigt viktigt när vi använder vår webbplats. Vi vill därför informera dig här vilken av dina personuppgifter vi samlar när du besöker vår hemsida och för vilka ändamål den används.

Denna dataskyddsförkaring vid behandling av data informerar dig om behandlingen av dina personuppgifter av företaget och dina befintliga uppgifter om skydd av personuppgifter Om du har frågor om innehållet i datasäkerhetsförklaringen kan du alltid kontakta följande adress:

info@knorr-bremse.com

Eftersom ändringar i lagstiftning eller ändringar i våra interna processer kan kräva ett ändringsförslag till denna dataskyddsförklaring uppmanar vi dig att läsa denna dataskyddsförklaring regelbundet.

Denna dataskyddsförklaring gäller för Internet-erbjudandet till företaget som finns tillgängligt under domänen www.knorr-bremse.se samt de olika underdomänerna och de enskilda sidorna (hädanefter kallad gemensamt som "hemsida").

Den tyska versionen av denna är juridiskt bindande.

§ 1 Definitioner

Företagets dataskyddsförklaring bygger på de villkor som används av den europeiska tillsynsmyndigheten och myndigheten när de antar GDPR. Vår dataskyddsförklaring ska vara lätt att läsa och förstå för såväl allmänheten som våra kunder och affärspartner. För att säkerställa detta, vill vi i förväg förklara den terminologi som används.

Vi använder följande villkor i denna dataskyddsförklaring, inklusive men inte begränsat till:

1) personuppgifter

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad "registrerad"). En fysisk person anses vara identifierbar som direkt eller indirekt, särskilt genom association med en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller en eller flera speciella egenskaper, uttrycker den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos denna fysiska person kan identifieras.

2) berörd person

En berörd person är någon identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter samlas in och / eller behandlas av berättigandet.

3) Behandling

Behandling innebär varje process eller serie operationer relaterade till personuppgifter, såsom att samla, organisera, anordna, lagra, anpassa eller modifiera, läsa, fråga, använda, med eller utan hjälp av automatiserade förfaranden, offentliggörande genom inlämning, spridning eller annan form av bestämmelse, försoning eller förening, begränsning, radering eller förstörelse.

4) Begränsning av behandlingen

Begränsning av behandlingen är märkningen av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa sin framtida behandling.

5) Profilering

Profilering är någon form av automatiserad behandling av personuppgifter som består i att använda den personliga informationen för att utvärdera eller förutsäga vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt aspekter som rör arbetsprestanda, ekonomisk situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, vistelseort eller flyttning av den fysiska personen.

6) Pseudonymization

Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifter inte längre kan tillskrivas en viss registrerad person utan att behöva ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information hålls separat och omfattas av tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte tilldelad en identifierad eller identifierbar fysisk person.

7) Ansvarig eller för behandlingen ansvarig person

Ansvarig eller för behandlingen ansvarig är en fysisk eller juridisk person, myndighet, organ eller kropp som, ensam eller i samförstånd med andra, beslutar om syften och sättet att behandla personuppgifter. Om syftet och förfarandet för sådan behandling bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning kan den registeransvarige eller de särskilda kriterierna för hans utseende anges enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning.

8) Uppdragsbearbetare

Uppdragsbearbetare är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annan organisation som behandlar personuppgifter på uppdragsgivarens vägnar.

9) Mottagare

Mottagare är en fysisk eller juridisk person, myndighet, byrå eller annan enhet till vilken personuppgifter avslöjas, oavsett om det är tredje part. Myndigheter som får ta emot personuppgifter enligt unionslagstiftningen eller nationell rätt i samband med ett visst uppdrag anses emellertid inte som stödmottagare.

10) Tredje part

Tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet eller organ, med undantag för den registrerade, den registeransvarige, processorn och de personer som är behöriga under registeransvarigas eller processorns direkta ansvar för att behandla personuppgifterna.

11) Samtycke

Samtycke ges frivilligt och entydigt uttryckt i form av ett uttalande eller annan entydig bekräftande handling av den registrerade för det enskilda fallet, genom vilket den registrerade anger att de samtycker till behandling av personuppgifter om honom / henne är.

§ 2 Kontakt

1) Namn och adress av den för bearbetningen ansvarige

Ansvarig enligt betydelsen i Allmänna datasäkerhetsbasförordningen:

Knorr-Bremse AG
Moosacher Str. 80
80809 München
Deutschland (Tyskland)
Tel.:+49 89 3547-0
E-Mail: info@knorr-bremse.com

2) Datasäkerhetsansvarigens namn och adress

Datasäkerhetsansvarig mot den som är ansvarig för datasäkerhet är:

Data Protection Officer of Knorr-Bremse Group
Moosacher Str. 80
80809 München
Deutschland (Tyskland)
E-Mail: dataprotectionofficer@knorr-bremse.com oder datenschutzbeauftragter@knorr-bremse.com

Alla registrerade personer kan när som helst kontakta vår datasäkerhetsansvarig med frågor eller förslag angående datasäkerhet.

§ 3 Berörda personers rättigheter

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på allvar och vill skydda dina rättigheter. Vi lagrar därför dina personuppgifter endast så länge som lag tillåts för de ändamål som anges nedan.

Raderingen av de lagrade personuppgifterna sker i enlighet därmed om lagringen av dessa data för att uppfylla syftet med förvaringen inte längre är nödvändigt.

Vi påpekar att tillhandahållandet av dina uppgifter varken krävs enligt lag eller avtalskrav, och det är inte heller nödvändigt att ingå avtal. Misslyckandet att tillhandahålla uppgifterna kan dock innebära att du inte kan använda vissa funktioner / tjänster på vår hemsida

Dessutom vill vi uppmärksamma dina rättigheter, särskilt rätten till

 • Information om vilken data vi har lagrat om dig;
 • Korrigering, om trots våra bästa ansträngningar för att hålla exakta och aktuella data, bör falska data lagras hos oss.
 • Radering av dina uppgifter, om inte det finns ett exceptionellt fall för vidare bearbetning
 • Begränsning av bearbetning, förutsatt att det finns en legitim anledning att göra det.
 • Invändning mot databehandling;
 • en kopia av uppgifterna och eventuellt överföring av uppgifterna till andra ansvariga personer;
 • Återkallande av ditt samtycke med verkan för framtiden, om du har gett oss samtycke till behandlingen av dina uppgifter.

I alla ovannämnda fall vänligen kontakta:

Knorr-Bremse AG
Moosacher Str. 80
80809, München
Deutschland (Tyskland)
Tel.:+49 89 3547-0
E-Mail: info@knorr-bremse.com

Om du har några frågor kan du alltid kontakta oss och vår dataskyddspersonal.

Om du har anledning att klaga, kan du också kontakta en tillsynsmyndighet. Den primära myndighet som ansvarar för oss är:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach
Deutschland (Tyskland)
Tel.: +49 981 53-1300
Telefax: +49 981 53-981300

E-Mail: poststelle@lda.bayern.de

§ 4 Insamling av personuppgifter, cookies och användningsformer

Beroende på vilken av funktionerna eller tjänsterna på vår webbplats du använder, är det nödvändigt att använda personuppgifter från dig. Dina personuppgifter kommer uteslutligen att användas för de typer av användning som nämns i denna säkerhetsförklaring.

1) Informativ användning av webbplatsen

Vid enbart informativ användning av webbplatsen, om du inte registrerar eller på annat sätt ger oss information, samlar vi endast in personuppgifter som din webbläsare sänder till vår server. Om du vill se vår hemsida samlar vi in följande data, vilket är tekniskt nödvändigt för att vi ska visa dig vår hemsida och för att säkerställa stabilitet och säkerhet (rättslig grund är artikel 6, punkt 1, led 1 f, GDPR) :

 • IP-Adress
 • Datum och tid för begäran
 • Tidzonskillnad till Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innehåll i kravet (konkret sida)
 • Åtkomststatus / HTTP-statuskod
 • Vid den här tiden överförd mängd data
 • Webbplats från vilken förfrågan kommer
 • Browser och version.

2) Cookies

Utöver de ovan nämnda uppgifterna använder vi så kallade "cookies". Cookies är små textfiler som skickas av vår webbserver till din webbläsare som en del av ditt besök på vår webbplats och hålls av denna på din enhet för senare hämtning. Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator. De tjänar till att göra Internet-erbjudandet mer användarvänligt och effektivt övergripande.

Cookies används särskilt för att bestämma användningsfrekvensen och antalet användare på våra webbplatser och fortsätta att identifiera din enhet under ett besök på vår webbplats eller när du byter från en av våra webbplatser till en annan av våra webbplatser och bestämmer slutet på ditt besök. Så här hittar vi ut vilken sektion av vår hemsida och vilka andra webbplatser våra användare har besökt.

Dessa användningsdata tillåter emellertid inga slutsatser till användaren. Alla dessa anonymt samlade användardata kommer inte att slås samman med dina personuppgifter enligt avsnitt 5 i denna säkerhetsförklaring och kommer att raderas omedelbart efter det att den statistiska utvärderingen avslutats. Efter avslutad session, dvs. så snart du avslutar din webbläsarsession kommer cookies på din enhet också att raderas.

a) Den här webbplatsen använder följande typer av cookies, deras omfattning och verksamhet förklaras nedan:

– Transiente Cookies (därtill b)

b) Övergående cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Dessa inkluderar särskilt session-cookies. Dessa lagrar ett så kallat session-ID, med vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan tilldelas den gemensamma sessionen. Detta gör det möjligt för din dator att kännas igen när du återvänder till vår webbplats. Sessions-cookiesna raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

c) Du kan konfigurera din webbläsarinställning enligt dina önskemål, tex. avvisa godkännandet av cookies från tredje part eller alla cookies. Vi påpekar att du kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

3) Kontaktmöjligheter via webbplatsen

Bolagets webbplats, enligt lag, innehåller information som gör att man snabbt kan kontakta vårt företag och kommunicera direkt med oss, vilket också innehåller en allmän adress för så kallad elektronisk post (e-postadress). Om en berörd person kontaktar kontrollanten via e-post eller via en kontaktformulär, lagras dess registrerade personuppgifter automatiskt för att behandla eller kontakta den här personen. Det finns ingen offentliggörande av denna personuppgifter till tredje part. Vi har ingen inverkan på krypteringsformen för direktkontakt via e-post.

4) Datasäkerhetsbestämmelser för tillgång och användning av LinkedIn

Kontrollanten har integrerade komponenter från LinkedIn Corporation på denna webbplats.

LinkedIns operativbolag är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Sekretesspolicy utanför USA hanteras av LinkedIn Ireland, Sekretesspolicy, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Varje gång du besöker vår hemsida, som har en LinkedIn-komponent (LinkedIn-plugin), orsakar den här komponenten att webbläsaren använder ämnet för att hämta en motsvarande representation av LinkedIn-komponenten. Mer information om LinkedIn-plugin-programmen finns på https://developer.linkedin.com/plugins. Som en del av denna tekniska process lär LinkedIn vilken specifik undersida av vår webbplats som besöks av den berörda personen.

Om den registrerade är inloggad på LinkedIn samtidigt erkänner LinkedIn vid varje besök på vår hemsida av den registrerade och under hela varaktigheten av respektive besök på vår webbplats vilken specifik undersida av vår webbplats besökaren besöker. Denna information samlas in via LinkedIn-komponenten och länkas av LinkedIn till det berörda personens LinkedIn-konto. Om den berörda personen aktiverar en LinkedIn-knapp som är integrerad på vår hemsida, tilldelar LinkedIn denna information till personens personliga LinkedIn användarkonto och sparar dessa personuppgifter.

LinkedIn tar alltid emot information från den LinkedIn-komponent som den enskilda personen har besökt vår hemsida om den berörda personen loggar in samtidigt på LinkedIn när vi öppnar vår hemsida. Detta händer oavsett om personen klickar på LinkedIn-komponenten eller inte. Om sådan överföring av denna information till LinkedIn inte är önskad av den berörda personen kan den förhindra överföringen genom att logga ut från sitt LinkedIn-konto innan vi ringer till vår webbplats.

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls erbjuder LinkedIn möjligheten att välja bort e-postmeddelanden, textmeddelanden och riktade annonser samt hantera annonsinställningar. LinkedIn använder även partners som Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua och Lotame, som kan ställa in cookies. Sådana cookies kan vägras på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. LinkedIns datasäkerhetsbestämmelser finns på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn cookie-riktlinjer finns på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

5) Dataskyddsbestämmelser för användning och användning av Xing

Den ansvarige för hanteringen har integrerat Xing-komponenter på denna webbplats.

XINGs driftbolag är XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland.

Varje gång en av sidorna på den här webbplatsen nås av regulatorn och en Xing-plug-in har integrerats i den, aktiveras webbläsaren på datateknets informationsteknologi automatiskt av respektive Xing Komponent orsakar en representation av motsvarande Xing-komponent i Xing som ska nedladdas. Mer information om Xing-plugin-programmen finns på https://dev.xing.com/plugins. Som en del av denna tekniska process kommer Xing att vara medveten om vilken specifik undersida av vår webbplats som besöks av den registrerade.

Om den registrerade är inloggad på Xing samtidigt erkänner Xing vid varje besök på vår hemsida av den registrerade och under hela besöket på vår webbplats vilken specifik undersida på vår webbplats besökte den berörda personen. Denna information samlas in av Xing-komponenten och tilldelas av Xing till det berörda Xing-kontot. Om den berörda personen aktiverar en av Xing-knapparna som är integrerade på vår hemsida, till exempel "Delta" -knappen, tilldelar Xing denna information till personens personliga Xing användarkonto och sparar dessa personuppgifter.

Xing tar alltid emot information genom den Xing-komponent som den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade samtidigt är inloggad på Xing när de öppnade vår webbplats. Detta händer oavsett huruvida den berörda personen klickar på Xing-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill överföra denna information till Xing kan den registrerade förhindra att den loggar ut från sitt Xing-konto innan de ringer till vår webbplats.

Xings datasäkerhetsförklaringar, tillgänglig på https://www.xing.com/privacy, ger information om insamling, behandling och användning av personlig information av Xing Dessutom har Xing publicerat sekretessmeddelanden för XING Share-knappen på https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6) Datasäkerhetsbestämmelser för användning av YouTube

Ansvarigen för hantering har integrerat YouTube-komponenter på denna webbplats.

YouTubes operativföretag är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA

Varje gång en av sidorna på den här webbplatsen nås av regulatorn och en YouTube-komponent (YouTube-video) har integrerats, aktiveras webbläsaren på ämnes informationssystem automatiskt av respektive YouTube-komponent ladda ner en illustration av motsvarande YouTube-komponent från YouTube. Mer information om YouTube finns på https://www.youtube.com/yt/about/en/. Som en del av denna tekniska process är YouTube och Google medvetna om att den specifika botten på vår webbplats besöks av den registrerade.

Om den registrerade är inloggad på YouTube samtidigt, känner igen YouTube med att ringa en undersida som innehåller en YouTube-video vilken specifik undersida av vår webbplats den berörda personen besöker. Denna information samlas in av YouTube och Google och är kopplad till det berörda personens YouTube-konto.

YouTube och Google mottar alltid information via YouTube-komponenten som den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade samtidigt är inloggad på YouTube när de öppnade vår webbplats. Detta händer oavsett om personen klickar på en YouTube-video eller inte. Om sådan överföring av denna information till YouTube och Google inte är önskad av den registrerade kan det förhindra överföringen genom att logga ut från sitt YouTube-konto innan vi ringer till vår webbplats.

YouTubes datasäkerhetsförklaringar, tillgänglig på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/, identifierar insamling, behandling och användning av personligt identifierbar information av YouTube och Google.

§ 5 Rättslig grund för bearbetning

Art 6 para 1 lit. a) GDPR är den rättsliga grunden för bearbetningsoperationer där vi erhåller samtycke för ett specifikt behandlingsändamål.

Art 6 para 1 lit. b) GDPR är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för att kunna uppfylla ett avtal där den registrerade är part eller att genomföra precontractualla åtgärder.

Art 6 para 1 lit. c) GDPR är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter vid befintlighat av laglig skyldighet.

Artikel 6.1 d GDPR är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter om den registrerade eller andra fysiska personers vitala intressen ska skyddas.

Artikel 6 para 1 lit. f) GDPR är grunden för behandling av personuppgifter för ett legitimt intresse av oss. Sådan ska antas när det gäller vår verksamhet och när en intressebalans har visat att affärsverksamheten dominerar, i motsats till den registrerades rättigheter.

§ 6 Lagringsperiod

Kriteriet för varaktigheten av lagring av personuppgifter är i grunden respektive rådande lagstadgad kvarhållningsperiod. Efter tidsfristen kommer motsvarande uppgifter att raderas rutinmässigt, om de inte längre är skyldiga att uppfylla kontraktet eller att inleda ett kontrakt.

Om syftet med insamlingen och behandlingen av personuppgifter faller bort kommer data att raderas.

§ 7 Automatiserad beslutsfattande

Företaget avstår automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Share