Juridisk information

Juridisk information

Den kostnadsfria information som presenteras på denna webbsida är uteslutande avsedd som information. Vi tar inget som helst ansvar för korrektheten, fullständigheten eller aktualiteten hos den tillhandahållna informationen. Krav på information, rekommendationer eller rådgivning kan inte härledas ur tillhandahållandet. Ansvar för skador är i princip uteslutet såvida inte vi har att svara för uppsåt eller grov vårdslöshet.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst förändra, komplettera eller radera webbsidorna.

Målen för hänvisningar till externa internetsidor från våra sidor hade vid tidpunkten för länksättningen inget innehåll som vi bedömde som lagvidrigt. Vi har emellertid inget inflytande på detta externa internetinnehåll och tar härmed uttryckligen avstånd från det innehåll som tillhandahålls där. I synnerhet kan vi inte garantera att andra internetsidor för den länkade webbpresentationen innehåller uteslutande rättsligt korrekt innehåll, inte heller att den länkade internetsidan inte i efterhand har ändrats på ett juridiskt felaktigt sätt.

De märkesnamn som nämns på sidorna är på våra webbsidor inte alltid markerade som sådana. Vi vill hänvisa till att dessa fortfarande är underkastade märkeslagstiftningens regler.

De texter, program, grafiska illustrationer samt audio- och videofiler som vi har producerat är underkastade vår nyttjande- och användningsrätt och får kopieras eller spridas endast med vårt medgivande.

Inmatningen av personrelaterade uppgifter genom användaren är frivillig och utgör ingen förutsättning för användningen av våra erbjudna tele- eller mediatjänster. Enligt § 33 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) hänvisar vi till att vissa användaruppgifter kan lagras och bearbetas av oss för fortsatt användning genom oss.

Skulle enskilda klausuler i denna ansvarsbegränsningsförklaring inte eller inte längre motsvara gällande lagstadgade föreskrifter, påverkas inte giltigheten för övriga klausuler av detta.

Ansvarig enligt tillämpligt internationellt avtal avseende mediatjänster: Eva Seifert.

Share